Toezichtvisie en toetsingskader

De raad van commissarissen of toezicht formuleert in de toezichtvisie en het toetsingskader waarom en hoe de toezichthoudende rol binnen de organisatie wordt ingevuld. In de toezichtvisie staat namelijk beschreven waarom de raad is ingesteld en op welke wijze er concreet toezicht gehouden wordt en waar de accenten zullen worden gelegd.

Een toezichtvisie geeft daarmee houvast voor het bestuur en de raad van commissarissen of de raad van toezicht in het toezicht op de governance van een organisatie. Door een helder geformuleerde toezichtvisie heeft men scherp voor ogen hoe het toezicht zich verhoudt tot het bestuur, de organisatie en de overige stakeholders. Daarnaast geeft het een leidraad en legitimatie voor het handelen van het toezichthoudende orgaan. Een toezichtvisie is een verantwoordingsdocument, maar ook een leidraad voor de raad zelf.

Onderwerpen in een toezichtvisie

In de toezichtvisie verwoordt de raad onder meer hoe de missie van de organisatie zich vertaalt in de het toezichtbeleid, wat het gewenste profiel is van de commissarissen en hoe de inrichting van de toezichthoudende organen er uit dient te zien. Tevens wordt in een toezichtvisie beschreven aan welke onderwerpen aandacht wordt gegeven. Daarbij is de ‘waarom’ vraag van belang, het gaat om afstemming binnen de raad van de uitgangspunten van goed toezicht. Het ‘hoe’ sluit aan op het reglement.

Daarnaast kan in een toezichtvisie bijvoorbeeld de wijze waarop de leden van de raad van commissarissen onderling met elkaar omgaan aan de orde komen. Wat de normen zijn rondom interne en externe communicatie, besluitvorming, afstemming en hoe deze doorwerken in de wijze van toezicht.

Een toezichtvisie is dus een leidraad van het functioneren van het toezicht binnen de organisatie. Daarbij is wat ons betreft het proces even – zo niet belangrijker – dan de uitkomst.

Het samen met ons ontwikkelen van de toezichtvisie

Wilt je de toezichtvisie, toezichtkader, toetsingskader van jouw raad van toezicht of commissarissen ontwikkelen samen met Governance Academy?

Ons team met ervaren boardroom adviseurs helpt met het opzetten van een toezichtvisie, een helder toezichtkader en het toetsingskader ter bevordering van duidelijk, effectief, goed ingeregeld en professioneel intern toezicht.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.