Good governance

Governance gaat over bestuur en betreft een stelsel van (gedrags)regels met betrekking tot bestuur, toezicht, verantwoording en beleid. Governance is het besturingsproces in ruime zin en draait om de verantwoordelijkheid van bestuursorganen. Daaronder valt ook het interne en externe toezicht, de verantwoording en de medezeggenschap binnen een onderneming.

Good governance gaat over goed bestuur en het governance- en besturingsproces in zijn geheel. Good governance gaat over een heldere en transparante besluitvorming binnen beursgenoteerde vennootschappen en andere (grote) organisaties. Good governance gaat tevens over verantwoording afleggen en het nemen van verantwoordelijkheid. Daarnaast is de betrokkenheid van alle stakeholders van belang om tot good governance te kunnen komen. Denk daarbij aan aandeelhouders, toezichthouders, het bestuur, de ondernemingsraad en de werknemers. Good governance is namelijk niet alleen een set gedragsregels maar ook een cultuur van met elkaar omgaan.

Het belang van good governance

Good governance draait om de verantwoordelijkheid van bestuursorganen en beschermt de belangen van aandeelhouders, werknemers en alle overige belanghebbenden. Het gaat om navolgen van de regels, maar vooral ook over de wijze waarop deze regels worden gehanteerd. Good governance zorgt er voor dat bestuursstructuren en besluitvormingsprocessen binnen een onderneming efficiënter worden georganiseerd.  Daarnaast draagt het bij aan het objectiveren en transparanter maken van de besluitvorming.

Good governance is geen doel op zich maar juist een middel om de lange termijn strategie van de onderneming waar te kunnen maken. Daarbij zijn ook de normen en waarden die de onderneming hanteert van groot belang. Good governance gaat daarom ook over de vraag of de onderneming nog doet wat deze zou moeten doen.

Good governance met de Governance Academy

Good governance is van levensbelang voor een onderneming. De Governance Academy biedt verschillende opleidingen waarbij het draait om het voeren van een goed en verantwoord beleid.

Het doel van onze programma's is het bijdragen aan uw kennis en inzicht om uw eigen rol als governance-professional beter in te vullen en "board room dynamiek" meer authentiek en effectief te beïnvloeden.  Dit dient uiteindelijk te leiden tot good governance binnen uw organisatie.

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.