Principes van good governance

Good governance is een complex begrip. Good governance is namelijk niet alleen een set gedragsregels met betrekking tot bestuur, toezicht en verantwoording maar het betreft ook een cultuur van met elkaar omgaan binnen een organisatie. Daarbij zijn ook de normen en waarden van een organisatie van groot belang. Good governance betekent daardoor verschillende dingen voor verschillende organisatie.

Belangrijke principes van good governance

Het bereiken van good governance is niet eenvoudig. Dit komt door de complexiteit governance, bestuur, toezicht en de geldende normen en waarden binnen een organisatie. Op het gebied van good governance kunnen eventueel de volgende principes worden toegepast. Deze principes zijn op zowel nationale als internationale corporate governance codes gebaseerd en zorgen voor een optimale combinatie die vooruitgang en ontwikkeling centraal stelt.

  • Transparantie

Transparantie is een essentieel onderdeel van good governance. De informatie binnen een organisatie dient vrij en toegankelijk te zijn voor alle stakeholders. Denk daarbij aan de aandeelhouders, werknemers en eventueel zelfs klanten. Overigens is het van groot belang dat de transparantie niet ten koste gaat van de vertrouwelijkheid, veiligheid en de privacy. Daarnaast is een goed onderbouwd, helder en transparant besluitvormingsproces van belang voor good governance. Open en eerlijke communicatie dient te worden gestimuleerd.

  • Participatie en betrokkenheid

Om good governance te bevorderen is het van belang om een hoge mate van betrokkenheid en participatie te realiseren. Dit kan worden gedaan door de organisatie goed te organiseren en te informeren. Ook hier speelt transparantie een rol. Stakeholders dienen vanuit hun rol betrokken te zijn bij grote veranderingen, strategie en beleid. Het management bepaald of en hoe de gegeven input wordt verwerkt. Dit dient helder te worden beargumenteerd en tevens te worden teruggekoppeld.

  • Draagvlak

Draagvlak is essentieel voor good governance. Door draagvlak te creëren kan het best mogelijke resultaat worden bereikt. De organisatie dient namelijk als geheel achter het beleid en de lange termijn strategie te staan. Dit geldt voor zowel het bestuur, de werknemers als de aandeelhouders.

  • Strategie

Voor good governance dient de organisatie een heldere missie, visie en lange termijnstrategie te hebben. Het gevoerde beleid en de uitkomsten daarvan dienen in lijn te staan met de gekozen strategie. Het management en bestuur dient besluiten te nemen en te handelen vanuit de gekozen strategie.

  • Legitimiteit

Voor good governance is het essentieel dat op het juiste niveau besluiten worden genomen. Deze basluiten dienen overeen te komen met het gekozen beleid. Dit dient binnen de kaders van de vastgelegde bevoegdheden en verantwoordelijkheden te zijn. De raad van commissarissen en andere toezichthouders spelen hierbij een cruciale rol.

  • Lerende organisatie

Voor een organisatie is het van belang om continu te blijven ontwikkelen en te leren van opgedane ervaringen en gemaakte fouten. Dit is een essentieel onderdeel van good governance. Daarnaast is het van belang dat er toezicht is op het functioneren van het management en het bestuur.

  • Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheden dienen helder en duidelijk te zijn vastgelegd. Daarnaast is het van groot belang dat er toezicht wordt gehouden op het functioneren van het management en het bestuur. Daarbij dient kritisch te worden geanalyseerd of men wel acteert binnen de kaders van de gekozen strategie.

Good governance met behulp van de Governance Academy

Met behulp van de  governance opleidingen van de Governance Academy kan de governance van uw organisatie worden verbeterd. Het doel van onze programma's is het bijdragen aan uw kennis en inzicht om uw eigen rol als governance-professional beter in te vullen en "board room dynamiek" meer authentiek en effectief te beïnvloeden. Dit dient uiteindelijk te leiden tot good governance binnen uw organisatie.

Bekijk hier het overzicht van Governance opleidingen die door ons worden aangeboden.

Wil je meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.